Focus and Scope

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์  ทั้งนี้ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission)

Peer Review Process

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกบทความ และการตีพิมพ์

            การพิจารณาคัดเลือกบทความ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กองบรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของเนื้อหาของบทความกับขอบเขตเนื้อหาของวารสาร ความน่าสนใจ การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ และความครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาการ

2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น จะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน พิจารณา โดยใช้ระบบ Double-blind peer review ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา) ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กระบวนการพิจารณาบทความตามข้อ 1) และ 2) จะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบ และหากกระบวนการพิจารณาล่าช้ากว่าที่กำหนด กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบถึงความล่าช้าดังกล่าว

4. ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไข หรือปรับปรุงบทความ ให้ผู้เขียนแก้ไขบทความ และนำส่งกองบรรณาธิการภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา

5. กองบรรณาธิการจะนำบทความที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้ว เข้าสู่กระบวนการเรียงพิมพ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่เบื้องต้นให้ผู้เขียนทราบ

6. ผู้เขียนจะได้รับวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 เล่ม เป็นการตอบแทน โดยกองบรรณาธิการจะจัดส่งวารสารให้แก่ผู้เขียนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการเผยแพร่

กระบวนการพิจารณาบทความ (Work Flow)

Publication Frequency

published 2 times a year (January-June and July-December)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

          วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เดิมชื่อ วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ ดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดย
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและ
แนวคิดทางการเมือง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันกับผู้อ่าน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ทางวิชาการอีกด้านหนึ่งของ
สถาบันการศึกษา

          ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2553 และดำเนินการโดย คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์

        1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
        2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ
และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มีรายนามบรรณาธิการ ดังนี้

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค (พ.ศ. 2553 - 2556)
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ (พ.ศ. 2557 - 2558)
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

          ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เผยแพร่วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่
แบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยได้เริ่มเผยแพร่วารสารฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) เป็นต้นมา