วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission)

บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น จะถูกนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน พิจารณา (และใช้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 3 คน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564) โดยใช้ระบบ Double-blind peer review (ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) และเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal 
ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป มีค่าบริการตีพิมพ์บทความละ 3,500 บาท
(ยกเว้น คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงาน และการเก็บค่าบริการตีพิมพ์บทความของวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

2021-10-18

streamline-icon-megaphone-1@48x48.png  การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงาน และการเก็บค่าบริการตีพิมพ์บทความของวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

PSPAJ-แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทาง.PNG

Vol. 12 No. Suppl. 2 (2021): July-December

Political Science and Public Administration Journal

ISSN 2630-0435 (Print)

ISSN 2630-0699 (Online)

Vol.12 Supplemental Issue 2 (July-December 2021)

 

วารสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย วัฒนาพร เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2564 โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับเพิ่มเติมจะประกอบด้วยบทความที่กองบรรณาธิการคัดเลือกจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เคยเป็นลูกศิษย์ หรือผู้ที่เคยร่วมงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย วัฒนาพร จำนวน 6 บทความ

Published: 2021-08-31

View All Issues

Indexed in tci  Tier 1