The articles e.g. research article, academic article, reviewed article and book review, both in Thai and English are welcomed. The accepted articles related to Politics, International Relations, and Public Administration  will be published without page charge.

Political Science and Public Administration Journal is launched 2 times a year (January to June and July to December). 

Submission here
 
Contact
E-mail: polscicmujournal@gmail.com
Tel: 0-5394-2995

ISSN 2630-0435 (Print)
ISSN 2630-0699 (Online)

 

Indexed in tci กลุ่ม 2

ช่องทางการติดต่อ Facebook วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

2020-04-20

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มช่องทางการติดต่อ สื่อสารข้อมูลผ่าน facebook อีกหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกดติดตามเพจวารสารได้ที่ http://www.facebook.com/PSPAJCMU

ประกาศ ช่องทางการติดต่อวารสารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5

2020-03-20

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ออกมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์ติดต่อกับทางวารสาร ขอความกรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมล polscicmujournal@gmail.com หรือ inbox เฟซบุ๊กของวารสาร @PSPAJCMU ค่ะ

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

2019-06-17

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้บริหารจัดการวารสารรัฐศาสตร์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตราฐานทางวิชาการ ประกอบกับเพื่อให้การเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Untitled-1.jpg

Untitled-2.jpg

Vol. 11 No. 1 (2020): January-June

Political Science and Public Administration Journal

ISSN 2630-0435 (Print)

ISSN 2630-0699 (Online)

Vol.11 No.1 (January-June 2020) 

Published: 2020-06-30

View All Issues

Indexed in tci  Tier 1