งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้บริหารจัดการวารสารรัฐศาสตร์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตราฐานทางวิชาการ ประกอบกับเพื่อให้การเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pol.cmu.ac.th/blogs/news/activities/journal-of-polsci-meeting.html  

 

หนังสือเชิญประชุม

สรุปรายงานการประชุม

Untitled-1.jpg

Untitled-2.jpg