ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์ในภาวะวิกฤติ

Main Article Content

Somchai Pakapaswiwat

Abstract

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์ในภาวะวิกฤติ


 


 


 


 


 

Article Details

How to Cite
Pakapaswiwat, S. . (2021). ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์ในภาวะวิกฤติ. Political Science and Public Administration Journal, 12(Suppl. 1), 1–6. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal/article/view/250046
Section
Special Articles
Author Biography

Somchai Pakapaswiwat, ที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์