บทความรับเชิญ ราชการส่วนภูมิภาคกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในรัฐไทย

Main Article Content

Sukit Charoenrattanakul

Article Details

How to Cite
Charoenrattanakul, S. (2023). บทความรับเชิญ ราชการส่วนภูมิภาคกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในรัฐไทย. Political Science and Public Administration Journal, 14(2), 1–12. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal/article/view/266917
Section
Invited Article

References

ชยาวุธ จันทร และคณะ. (2543). วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงาน ก.พ..

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทพิฆเณศพริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์.

ชำนาญ ยุวบูรณ์. (2503). การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจทางการปกครองของกฏหมายไทย. พระนคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

สุกิจ เจริญรัตนกุล. (บก.). (2529). การเมือง - การบริหารราชการไทย: รวมบทความนักวิชาการต่างประเทศ ภาค 1 - ภาค 6. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

สุกิจ เจริญรัตนกุล. (2551). ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของ อปท.ในรัฐไทยปัจจุบัน. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาการคลังท้องถิ่นไทย หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 - 2554.

สุกิจ เจริญรัตนกุล. (2554). บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำรายได้ของ อปท. ในรัฐไทยปัจจุบัน. ใน 9 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (น. 7-21). กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.

Gremion, C. (2002). Local Government Development in France: Comparison with Japan. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Herolf, G. (2004). France, Germany, and the United Kingdom: Cooperation in Time of Turbulence. Stockholm: Stockholm University Press.

LaPalombara, J. (Ed.). (1967). Bureaucracy and Political Development. Princeton: Princeton University Press.