ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอกราชของสหรัฐกับบทเรียนต่อรัฐและท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน

Main Article Content

Tanet Charoenmuang

Article Details

How to Cite
Charoenmuang, T. (2024). ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอกราชของสหรัฐกับบทเรียนต่อรัฐและท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน. Political Science and Public Administration Journal, 15(1), 1–22. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal/article/view/266992
Section
Invited Article

References

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2535). 100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2536). มาจากล้านนา. กรุงเทพฯ: นำอักษร.

ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2547). รัฐศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ: แนวคิดประชาธิปไตย, การเมืองไทย และแผ่นดินแม่. กรุงเทพฯ: พิราบ.

ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2554). คนเมือง: ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่ (พ.ศ. 2317-2553). เชียงใหม่: สถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่.

ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2563). Lannaissance ฟื้นแผ่นดินล้านนา: 120 ปี การต่อสู้ของท้องถิ่นในรัฐรวมศูนย์ (พ.ศ. 2442-2562). เชียงใหม่: ดาราวรรณการพิมพ์.

ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2566). ครูบาศรีวิชัย, 84 ปีหลังท่านล่วงลับ กับบทเรียนต่อสังคมไทย. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์.

ธงชัย วินิจจะกูล. (2559). โฉมหน้าราชาชาตินิยม: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน.

Ambrose, S. E. (2002). To America: Personal Reflections of an Historian. New York: Simon & Schuster.

Brogan, H. (1999). The Penguin History of the U.S.A. (2ed). New York: Penguin Books.

Diller, D. C., & Robertson, S L. (2001). The Presidents, First Ladies, and Vice Presidents: White House Biographies, (1789-2001). Washington, D.C.: CQ Press.

Findling, J., & Thackeray, F. (Eds). (2010). Roger Williams (1603-1683). In What Happened? An Encyclopedia of Events that Changed America Forever (pp. 185-186). N.P.: ABC-CLIO.

Hakim, J. (2003). A History of US: Making 13 Colonies, 1600-1740. New York: Oxford University Press.

Johnson, P. (1997). A History of the American People: The Formative Year. New York: Harper & Perennial.

Kostyal, K. M. (2016). Founding Fathers: America’s Great Leaders and the Fight for Freedom. Washington, D.C.: National Geographic.

Kesboonchoo Mead, K. (2004). The Rise and Decline of Thai Absolutism. London: Routledge.

Lepore, J. (2008). These Truths: A History of the United States. New York: W.W. Norton Co.

Lumian, N. C. (1970). Living America. New York: Van Nostrand Reinhold Co.

McCullough, D. (2001). John Adams. New York: Simon & Schuster Paperbacks.

National Park Service. (2002a). History & Culture. Retrieved July 23, 2023, from https://www.nps.gov/wamo/learn/historyculture/index.htm

National Park Service. (2002b). The Franklin Delano Roosevelt Memorial Retrieved July 23, 2023, from https://www.nps.gov/frde/learn/historyculture/aboutfrde.htm

National Park Service. (n.d.a). Thomas Jefferson Memorial Washington, DC. Retrieved July 23, 2023, from https://www.nps.gov/nr/travel/presidents/Thomas_jefferson_memorial.html

National Park Service. (n.d.b.). The Lincoln Memorial Turns 100 in 2022!, Retrieved July 23, 2023, from https://www.nps.gov/linc/linc100.htm

Riggs, F. W. (1996). The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu: East-West Center Press.

Roberts, C. (2008). Ladies of Liberty: The Ladies Who Shaped Our Nation. New York: Harper Perennial.

Schiff, S. (2022). The Noble Fury of Samuel Adams. Washington, D.C: Smithsonian.

Charoenmuang, T. (2006). Thailand: A Late Decentralizing Country. Bangkok: Urban Developement Institute Foundation (UDIF).

Wiebe, R. H. (1995). Self Rule: A Cultural History of American Democracy. Chicago: University of Chicago Press.

Zinn, H. (2003). A People’s History of the United States. New York: HarperCollins Publishers.