มายาคติในการสร้างค่านิยมระหว่างสุรา และความยากจน

Main Article Content

Wittawat Tweepornkijkul

Article Details

How to Cite
Tweepornkijkul, W. (2017). มายาคติในการสร้างค่านิยมระหว่างสุรา และความยากจน. Political Science and Public Administration Journal, 4(1), 259–285. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal/article/view/76994
Section
Special Articles

References

Edith Kurzweil, The Age of Structuralism, New York, Columbia University Press. 1980

Roland Barthes, Image Music Text, Fontana Press, 1977

Roland Barthes, Empire of Sign, New York, HILL and WANG, 1983

Roland Barthes, The Semiotic Challenge, University of California Press, 1994

Ted Benton, The Rise and Fall of Structural Marxism, 1984

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด. สถานภาพการบริโภคสุราพ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ, 2550

จะเด็จ เชาวน์วิไล. "ผู้ชายเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก" ในรายงานการประชุมวิชาการ สุราระดับชาติ ครั้งที่ 3 สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.2550.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. รัฐ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหิทยาลัย, 2534

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม. กรุงเทพฯ : สมมติ, 2554

ธีรยุทธ บุญมี. การปฏิวัติสัญสาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์. กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551

นพพร ประชากุล. มายาคติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คบไฟ. 2544

มนพรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์. รายงานผลการวิจัยการศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่ทแอลกอฮอล์ในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์จำกัด, 2551

ประจักษ์ ก้องกีรติ. "นิทานสอนใจว่าด้วยความโง่ จน เจ็บ ของผู้ลือกตั้งชนบท: มายาคติและอคติของนักรัฐศาสตร์ไทย". นำเสนอในที่สัมมนาการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9 (2-3 ธันวาคม 2551) ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย