Return to Article Details ศึกษาการนำหลักขันติไปใช้สำหรับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติภัย Download Download PDF