ศึกษาการนำหลักขันติไปใช้สำหรับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติภัย

Main Article Content

พระปลัดสุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ ปราโมทย์วรพันธุ์
สุทน ทองเล็ก
ฉัชศุภางค์ สารมาศ

Abstract

          The objectives of this research were as follows: to study of Khanti to use for driver on the road to prevent accidents. The primary data were: the tipitaka. texts and relevant researches, and had in-depth interviews 5 persons, The thesis was the documentary qualitative research works.  All the data, collected during January-July 2018, were then analyzed by content analysis and analytic induction. The results of research are found as follows: Khanti to use for driver on the road to prevent accidents are Patience for binifits to themselves and others. Consider for Hiri Ottappa, Knowingly and Samāthi.


 


บทคัดย่อ


          การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำหลักขันติธรรมไปประยุกต์ใช้สำหรับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติภัย เอกสารข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา และข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ ตำรา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 5 คน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2561 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า การนำหลักขันติไปใช้สำหรับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติภัย คือ ต้องใช้ความอดทน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวเองและบุคคลอื่น ต้องคำนึงถึงหลักหิริโอตตัปปะคือละอายต่อบาปให้มาก ต้องรู้เท่าทันที่มากระทบ และต้องฝึกสมาธิ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย