กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู : การวิเคราะห์อภิมาน; The Synthesis of Research on Teaching Effectiveness of Teachers : A Meta - Analysis Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy