ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

บรรณาธิการ

อาจารย์พรกนก  ศรีงาม

 

กองบรรณาธิการ จากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ                                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  วงศ์บัณฑิต                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี                             มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ธำรงลักษณ์                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์                             สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร   มหาสินไพศาล                 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล  มีคุณ                                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสุดา   ผู้พัฒน์                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร.สุไม  บิลไบ                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์  กุณฑลบุตร          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชุลี  วงษ์บุญงาม         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภันรัชสา  จารุจินดา            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์   

ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู     

ดร.วิชชพร  เทียบจัตุรัส                      

ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา 

ดร.วรดานันท์   เหมนิธิ                           

ดร.พัทรียา  เห็นกลาง            

ดร.นิตินันท์  ศรีสุวรรณ                       

ดร.อนงค์  ไต่วัลย์

นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน                             

นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร                                         

นางสาวหญิง  มัทนัง

นายรัชพล  แย้มกลีบ