Information For Readers

เนื่องจากเป็นบทความวิจัยในศาสตร์เฉพาะ ผู้อ่านที่มีความสนใจหรือผู้ที่มีความถนัดทางวิชาการในศาสตร์นั้นๆ