วารสารวิจัยรามคำแหงเป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความเฉพาะงานวิจัย ลักษณะรูปแบบของบทความเป็นบทความที่มีรูปแบบการเขียนตามแบบของวิจัย วารสารวิจัยรามคำแหงมี 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดออกในแต่ละฉบับ ปีละ 2 เล่ม

เล่มที่ 1 เดือนมกราคมถึงมิถุนายน

เล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม

Vol. 23 No. 2 (2563): Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences

Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences is a peer reviewed journal of Ramkhamhaeng University. The published articles cover sciences and technology. Two issues are published yearly (January - June; July - December)

Published: 2020-12-31

View All Issues