วารสารวิจัยรามคำแหงเป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความเฉพาะงานวิจัย ลักษณะรูปแบบของบทความเป็นบทความที่มีรูปแบบการเขียนตามแบบของวิจัย วารสารวิจัยรามคำแหงมี 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดออกในแต่ละฉบับ ปีละ 2 เล่ม

เล่มที่ 1 เดือนมกราคมถึงมิถุนายน

เล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม

Vol. 23 No. 2 (2563): Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences

Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences is a peer reviewed journal of Ramkhamhaeng University. The published articles cover sciences and technology. Two issues are published yearly (January - June; July - December)

Published: 2020-12-31

The Effects of Mathematics Learning Activities on Fractions Based on the Constructivism Theory on Matthayom Sueksa One Students

ภัทรวดี ยศสิริพิมล; วรนุช แหยมแสง; นพพร แหยมแสง; ภัทรวดี หาดแก้ว

1-15

European Union’s Crisis : Lessons for ASEAN

วราภรณ์ จุลปานนท์

16-25

View All Issues