Factors Affecting The Landscape Changes of Significant Monasteries in Chiang Mai’s Municipality

Main Article Content

นักรบ สายเทพ

Abstract

This research’s objective is to study monastery landscape changes and factors that affect the landscape changes of significant monasteries in Chiang Mai’s municipality, namely Wat Chiang Man, Wat Pra Singh, Wat Buppharam (or Wat Suan Dok), Wat Chedi Luang and Wat Photharam (or Wat Ched Yod) that are located in central district of Chiang Mai, have historical values and significance, been registered the archaeological sites of Ministry of Fine Arts and are the tourist attraction of Chiang Mai by studying the aerial photographs, old pictures together with information collected from surveys and semi–structure interviews with the monasteries’ abbots, committees, and elderly in neighboring communities to analyze historical monastery landscape, monastery landscape change and factors affecting monastery landscape changes


 


The result shows that monastery landscapes have been modified according to changes in land use surrounding the monasteries - from community to commerce - which affected the change of use within. Moreover, there are modified monastery landscape characters with hard materials and additional planted trees decreasing open space in monasteries. The factors affecting monasteries’ landscape changes consist of internal factors; the monasteries’ abbots, committees, Buddhists and nearby urban communities, and three external factors: Firstly, the governmental policy such as National Economic and Social Development Plan and Ministry of Fine Arts. Secondly, factors in relation to tourism such as its promotional encouragement and high competition of religious commerce. And lastly, the social factors generated from urbanization.

Article Details

Section
Articles

References

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร. แถลงการณ์คณะสงฆ์. เล่ม 81 ตอน 4. (2536, 25 เมษายน).

กรกนก รัตนวราภรณ์. จักรวาลคติในการวางผังวัดหลวงล้านนา : สัญลักษณ์สะท้อนอำนาจรัฐในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2561. https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3776.

จิรานุวัฒน์ เทมวรรธน์และวรัทยา แจ้งกระจ่าง. “พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่,” บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559): 141-157.

เชษฐ์ ติงคสัญชลี. สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555.

ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร. เชียงใหม่ หัวใจล้านนา. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์, 2552.

ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพรและบุญเสริม สาตราภัย. เชียงใหม่(ใหม่) เชียงใหม่(เก่า). กรุงเทพฯ: อุดมปัญญา, 2553.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศไทยและพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2553.

เธียรชาย อักษรดิษฐ์, กรกนก รัตนวราภรณ์ และวันดี สันติวุฒิเมธี. ล้านนา : จักรวาล ตัวตน อำนาจ. กรุงเทพฯ: โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2545.

ประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 52 ตอน 0ง. หน้า 3679 (2478, 8 มีนาคม).

พระครูสันติธรรมวัฒน์ วสนฺตธมฺโม. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 2 มกราคม 2561.

พระเทพปริยัติ ขนฺติโก. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 3 มกราคม 2561.

พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ). สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 5 มกราคม 2561.

พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหมฺปญฺโญ. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 25 มกราคม 2561.

พระมหาวิเศษ. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 2 มกราคม 2561.

พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย). สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 25 มกราคม 2561.

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 109 ตอน 16. หน้า 5 (2535, 4 มีนาคม).

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 79 ตอน 115ฉบับพิเศษ. หน้า 29, (2505, 31 ธันวาคม).

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด กรวรรณ สังขกรและอัครพงศ์ อั้นทอง. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม.

เรณู ณ น่าน. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 25 มกราคม 2561.

วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 5 มกราคม 2561.

วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์. วิหารล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544.

สถิติจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงาน. “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่.” สืบค้น 1 มีนาคม 2561.
https://chiangmai.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=506:infographic-tra& catid=163&Itemid=597.

สมโชติ อ๋องสกุล. เชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต. เชียงใหม่: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน), 2559.

สมหมาย เปรมจิตต์และคนอื่นๆ. โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2547.

สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพ: อมรินทร์, 2558.

สุริยนต์ หน่อเมือง. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 25 มกราคม 2561.

สุวิภา จำปาวัลย์และชัปนะ ปิ่นเงิน. การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้านนา. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.

อโณทัย ขัตฤกษ์. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 4 มกราคม 2561.