Housing Conditions of Elderly People in Baan Man Kong Project Phasi Charoen District Bangkok: A Case Study of Klong Ladpachi Community, Sirin La Puen Community and Rasritham Village A case study of Klong Ladpachi community, Sirin La Puen community and Rasritham Village

Main Article Content

พิงค์ รัตนไพศาล
ไตรรัตน์ จารุทัศน์

Abstract

The situation of the elderly in the world and Thailand are now in an aging society. In addition, the trend of Thai elderly population will increase in municipal areas or urban areas. National Bureau of Statistics survey found most of the population does not have ownership of the residence which low income household number is more than half. By finding that Bangkok, Perimeter and East area has a highest number of Baan Man Kong housing projects which is a housing project for low income earners. Dismantling land for the purpose of urban development directly affects the non-residents. There are 3 projects in Phasi Charoen District, one of the suburbs in which the residents were dismantled from other areas: Klong Ladpachi community, Sirin La Puen community and Rasritham Village. Therefore, this research aims to study the housing conditions of the elderly consists of environment, economy and society of the elderly in the Baan Man Kong project Phasi Charoen District, all 3 projects brought to the analysis of elderly’s activities and living in the Baan Man Kong project and suggests to allocate the use of space within the housing of the elderly by using data collection methods from interviewing 16 elderly people Including surveying, observing, photographing of the house. The result from the study was found that 11 elderly women, 5 elderly men: most of them were in early elderly (60-69 years), marital status is married, living with either with their children or their grandchildren. Most of the diseases are high blood pressure. In terms of economic conditions, most of them received elderly allowance, monthly income is 600-12,600 baht. In terms of elderly’s activities and living, no matter housing type: single house, twin house and tenement house is divided into three areas according to the activities of the elderly. It consists of multipurpose area, bathroom and kitchen area. The multipurpose area is an area of doing more than one activity for space saving caused an inappropriate sleeping on the floor with foldable mattress. Bathroom is not fix with assisted handle. Kitchen area is untidy. Suggestion for these issues are using foldable bed for multipurpose area, fixing assisted handle to prevent the risk of slippery and rearranging gas cylinder under gas stove counter for safety reason.

Article Details

Section
Articles

References

ดวงมณี เลาหประสิทธิพร, บรรณาธิการ. นวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ประจำปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ งานจัดการความรู้ และหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.

ไตรรัตน์ จารุทัศน์, กิตติอร ชาลปติ, จิราพร เกศพิชญ์วัฒนาและสุภาวดี ชัยพุฒิ. มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

“โต๊ะวางเตาแก๊ส 2 หัวเตา.” สืบค้น 25 มิถุนายน 2562. www.muangnongas.com.

นฤทธิ์ ขาววิเศษ. “สภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป กรณีศึกษาจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณทิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

ปราโมทย์ ประสาทกุล, บรรณาธิการ. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2551. พิมพ์ครั้งที่1. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2560.

พัลลภ กฤตยานวัช. “Habitat III การประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3.” วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ 22, 86 (กรกฎาคม – กันยายน 2559): 77-84. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2562. https://journal.ghbank.co.th/uploads/journal/pagelist/pagelist_86_th/77.pdf.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. “ประเด็นสถิติเชิงพื้นที่ โครงการบ้านมั่นคง ข้อมูลสะสมถึง ปีงบประมาณ 2560.” สืบค้น 8 ธันวาคม 2561. http://gis.codi.or.th.

“เรื่องพื้นที่ ดูมอร์จัดให้ จะนั่งทำงานหรือจะนอน“มุมเดียวจบ.” สืบค้น 25 มิถุนายน 2562. www.domoreliving.com.

ลดาวัลย์ เบญจวงศ์, รินา ภัทรมานนท์และอัครินทร์ ไพบูลย์พานิช. “อายุชีวภาพคืออะไรและสามารถตรวจวัดได้อย่างไร What is “biological age” and how can it be measured?” วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 43, 2 (2558): 173-189. สืบค้น 4 กุมภาพันธ์ 2562. http://scijournal.kku.ac.th/files/Vol_43_No_2_P_173-189.pdf.

วรุตน์ วีระศิลป์. “แนวทางการจัดพื้นที่ภายในบ้านมั่นคงสำหรับผู้ประกอบอาชีพภายในบ้าน กรณีศึกษาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.

สุชาดา ทวีสิทธิ์, สวรัย บุณยมานนท์, บรรณาธิการ. ประชากรและสังคม 2553. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556.

อรไพลิน โชควิริยากร. “สภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว: กรณีศึกษา โครงการไอลีฟพาร์ค และไอลีฟทาวน์ กานดา พระราม 2 กม. 14 (แสมดำ).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.

World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017.