The Synthesis of Research on Luminance Measurement of Illuminated Sign

Main Article Content

ประดิษฐ์ สาระอ่อน
พรรณชลัท สุริโยธิน

Abstract

The objective of this research is to study variables relating to luminance measuring methods, of illuminated sign. It employed document synthesis methods by using keywords found in online document databases from 1997 – 2019 B.C. The samples of 39 research articles, theses and technical reports were sorted and recorded in a document characteristics form. Fifteen documents were then selected according to the selection criteria. The data analysis in this study is a qualitative analysis which can be divided into three groups. The first group is general information from sample document. The second group is the variable that is related to the luminance measurement, and the third group is the objective of the study that affects the selection of measuring tools and methods for evaluation of the luminance of the illuminated signs


The results can be summarized as follows: 1.) There are two types of illuminated sign; static illuminated sign and animated illuminated sign. 2.) Luminance measuring tools for illuminated sign are Luminance meter, HDR Camera and Imaging Photometer 3.) The luminance measurement variables are height of the illuminated sign installation, size of the sign, measuring distance, and context of illuminated sign 4.) Methods of luminance meter can be an average of multipoint measurement, an average of repeated point measurement, area weight mean luminance of colored signage and continuous measurement using data logger through cables 5.) These two types of illuminated sign can be measured by mentioned in 2.)

Article Details

Section
Articles

References

“กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558.” ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 33ก. (2558, 28 เมษายน).

ฉัตรศิราช ลาภิวงศ์. “ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการป้ายโฆษณา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559.

ชาคริต อิ่มเจริญกุล. “ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.

ณัชชา เก่งการพานิช. “การประเมินสภาวะสบายตาจากการใช้ LED media display ภายในอาคาร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

ไทวุฒิ ขันแก้ว. สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2562.

พชรดนัย ปาณธูป. “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางแสงจากป้ายไฟฟ้า.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

พรรณชลัท สุริโยธิน. “LED ศักยภาพความสดใสของแสงและสีที่ต้องพิสูจน์.” วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 60 (2554): 11-24.

“พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.” ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 82ก. (2558, 27 สิงหาคม).

สมบัติ ท้ายเรือคํา. ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร. ์ กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, 2551.

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย. คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร. กรุงเทพฯ : สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, 2551.

สลิลทิพย์ อรุณนิธิ. “แนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี. ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

สุชญา พึ่งสุข. “แนวทางการออกแบบเพื่อความโดดเด่นของป้ายไฟร้านค้า กรณีศึกษา: ถนนเยาวราช.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

สุวิมล ว่องวาณิช. เคล็ดลับการทำวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย, 2545.

Aries, M., M. Arts and J. Van Hoof. “Daylight and Health: A Review of the Evidence and Consequences for the Built Environment.” Lighting Res. Technol 47 (2015): 6–27.

Arup North America. AEG Convention and Event Center Project EIR: Lighting Technical Report (2012). San Francisco, CA.: Arup North America Ltd., 2012.

Boyce, P. R. Human Factors in Lighting. London: Taylors & Francis, 2003.

CEN. EN 12464-2: 2007 Lighting of Works Places – Part 2: Outdoor Work Place. Brussels: European Committee for Standardization, 2007.

Chepesiuk, R. “Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution.” Environ Health Prospect 117, 1 (January 2009): A20-A27.

CIE. 150: 2017 Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations. Vienna: Central Bureau CIE, 2017.

Egan, M. D. Architectural Lighting. Boston: McGraw-Hill, 2001.

Freyssinier, J. P., N. Narendran, and J. D. Bullough. “Luminance Requirements for Lighted Signage.” In Sixth International Conference on Solid State Lighting, Proceedings of SPIE 6337 (12 September 2006): 63371M.

Garvey, P. M. “On-Premise Commercial Sign Lighting and Light Pollution.” The Journal of Illuminating Engineering Society 1, 3 (January 2005): 7-18.

Garvey, P. M. On-Premise Sign Lighting Terms Definitions Measurement. Pennsylvania: n.p., 2018.
Garvey, P. M., M. T. Pietrucha, I. Cruzado. The Effects of Internally Illuminated On-Premise Sign Brightness on Nighttime: Sign Visibility and Traffic Safety. University Park: The Pennsylvania State University, 2008.

Garvey, P. M., M.T. Pietrucha, S. Damin and D., Deptuch. Internal VS External On-Premise Sign Lighting: Visibility and Safety in the Real World. University Park, PA.: The Pennsylvania State University, 2009.

Haeusler, M. H. Media Facades: History, Technology and Content. Stuttgart: Avedition, 2009.

Heek, Bas Van. Viewing Angle Measurement on LED Displays. Kortrijk: Barco LiveDots, 2016.

Ho, C. Y. and H.T., Lin. Analysis of andCcontrol Policies for Light Pollution from Advertising Signs in Taiwan. Light. Res. Technology. 2015, 47, 931–944.

Ho, C. Y. and H.T. and K. U. Huang. “A Study on Energy Saving and Light Pollution of LED Advertising Signs.” Applied Mechanics and Materials 121-126 (October 2011): 2979-2984.

The Institution of Lighting Professionals (ILP). PLG05 Brightness of Illuminated Advertisements. 3rd ed. Rugby: Regent House, 2015.

Jung, J. H. and T. K., Jeong. “A Study on the Characteristics of the Media Facade Buildings.” Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers 24, 1 (2010) : 45-55.

Kim, G., I. Amina, H. S. Lim and J. T. Kim. “The Impact of Distance on the Accuracy of Luminance Measurement.” Energy Procedia 62 (2014): 612-618.

Miri, M. Lighting Design Applications for Luminance Based HDR Images. n.p., 2015.

Pong, B J., S. T., Hung, C. H. Wen and Z. L. He. “A Brand New World: Impacts Study of the Background Luminance and Illumination Level on Measuring of LED Billboards in Taiwan.” Modern Environmental Science and Engineering 2, 7 (July 2016): 462-469.

Ramasoot, T. and S. A., Fotio. “Lighting and Display Screens: Models for Predicting Luminance Limits and Disturbance.” Lighting Research and Technology 44 (2): 197 - 223.

Tomczuk, P. and A., Wytrykowska. “Digital Billboards Dynamic Luminance Measurements.” MATEC Web of Conferences 231, 5 (January 2018): 04013.

Wachtel, J. Report on Digital Sign Brightness. Berkeley, CA.: The Veridian Group, 2014.