เมื่อผู้นิพนธ์ส่งบทความเข้ามาในระบบสาระศาสตร์แล้ว

            1. บรรณาธิการจะพิจารณาความถูกต้องของรูปแบบการเขียนบทความ บทคัดย่อ คำสำคัญ การตั้งชื่อภาพ ตาราง แผนภูมิ รายการอ้างอิง และบรรณานุกรม หากมีการแก้ไขจะแจ้งให้ผู้แต่งแก้ไขเบื้องต้นให้ถูกต้อง

            2. บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทำหน้าที่เป็นพิชญพิจารณ์และส่งบทความให้อ่านเพื่อพิจารณา โดยจะใช้พิชญพิจารณ์ 2 ท่านต่อการพิจารณาแต่ละบทความ และมีการปกปิดชื่อของผู้นิพนธ์และพิชญพิจารณ์ที่พิจารณาบทความ (Double-blind review) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน

            3. การประเมินบทความของพิชญพิจารณ์จะแบ่งเป็น ดีมาก ดี พอใช้ และควรปรับปรุง

            4. เมื่อได้รับการพิจารณาจากพิชญพิจารณ์แล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์รอบที่ 1 หากบทความใดไม่ได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์ จะทำการส่งให้ผู้นิพนธ์แก้ไขตามข้อเสนอแนะของพิชญพิจารณ์แล้วส่งกลับเข้ามาในระบบภายใน 7 วัน

            5. บรรณาธิการพิจารณาบทความที่รับตีพิมพ์/บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์รอบที่ 2 และออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์/ปฏิเสธการตีพิมพ์ ในขั้นตอนนี้หากกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นว่ามีข้อควรแก้ไขเพิ่มเติม กองบรรณาธิการสามารถส่งกลับให้ผู้แต่งแก้ไขแล้วส่งกลับมาก่อนออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์/ปฏิเสธการตีพิมพ์ได้

            6. บรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบรายการอ้างอิง บรรณานุกรม และรูปแบบของบทความครั้งสุดท้าย แก้ไข ออกแบบเรขนิเทศ และจัดทำรูปเล่มดิจิทัล

            7. เผยแพร่วารสารสาระศาสตร์ ตามกำหนดเวลาในเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/index