กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมผู้บริโภค และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Shopee และ Lazada Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล