ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ