วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

เกณฑ์ในการรับบทความ

              วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต/นักศึกษา โดยผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารได้นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำอยู่และมีปริมาณงาน  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100   คือ   มีความสมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทำการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   

               - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทราบชื่อผู้แต่ง (Author) แต่  ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Single-blind peer review)

การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

                วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และ2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9199 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))

กองบรรณาธิการ

 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ปิดรับบทความวิจัย

2020-04-05

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ปิดรับบทความวิจัย

เปิดรับบทความวิจัยปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

2020-04-05

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

แจ้งกำหนดการเปิดรับบทความวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

2019-11-22

ประกาศวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2563 และจะเปิดรับบทความในวันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

References

2019-03-01

เรียน ผู้นำส่งบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ทุกท่าน

         เพื่อโปรดทราบ ด้วยกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวารสาร และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดเลือกนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน นั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการเขียนอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  

การอ้างอิง

  1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)

           1.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ให้อ้างอิงในรูปแบบดังนี้ (ชื่อผู้เขียน, \ ปีพิมพ์: \ เลขหน้าที่ปรากฏ) เช่น (Scott and Jeff, 1991:  )

           1.2  กรณีอ้างอิงเอกสารที่เผยแพร่เป็นภาษาไทย ให้ระบุเฉพาะนามสกุลของผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

             - กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..... (Ministry of Education, 2008: 8)

             - มาเรียม นิลพันธุ์ ได้กล่าวถึง แบบแผนการทดลองเพื่อประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวิจัยแบบ (One -Shot Case Study)…….. (Nillapun, 2015: 143)

            - ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับอัจฉรา เจตบุตร   (Jettabut, 2013: 121) ที่พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมในระดับมาก

 หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา ต้องปรากฏในรายการอ้างอิงท้ายบทความเสมอ

 2. รายการอ้างอิง (References)

         การเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ 1) การอ้างอิงใช้รูปแบบตามหลักเกณฑ์ของ APA (American Psychology Association) 2) กรณีอ้างอิงจากเอกสารที่เผยแพร่เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และใส่ข้อความ (in Thai) ไว้ท้ายรายการเอกสารอ้างอิงนั้นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดตามชนิดของเอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.1 หนังสือ

ตัวอย่าง

Scott, C.D. and Jeffe D.T. (1991). Empowerment : Building a committed workforce.
          California: Kojen Page.

Boonwong, N. (1996). Principles of Design.  Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K.  (2001).  Managing innovation.   2nd ed.  Chichester:
         John Wiley and Sons.

 2.2 บทความวารสาร

ตัวอย่าง

Shani, A., Sena, J. and Olin, T.  (2003).  “Knowledge Management and New Product Development:                          a Study of Two  Companies”.  European Journal of Innovation Management  6(3): 137-149.

 Piyasri, B., Nillapun. M. (2015).  “The Professional Development Model to Enhance
          Teaching Competency of Teachers Through Differentiated Instruction”.
          Silpakorn Educational Research Journal
7(1): 97-109. (in Thai)

  2.3 วิทยานิพนธ์

          ตัวอย่าง

Changkuen, P. (2001). Korat Traditional Play: Analyzing the Value of Physical Education and Folklore.
         Master of  Education Thesis Program in Physical Education Graduate School Khonkaen University.

         (in Thai)

2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ    

        2.4.1 หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)

ตัวอย่าง

Humm, M. (1997). Feminism and Film. [Online]. Retrieved October 20, 2001, from

          https://www.netlibrary.com.

2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)

            ตัวอย่าง

Kenneth, I. A.  (2000).  “A Buddhist Response to The Nature of Human Rights”.  Journal of Buddhist Ethics  
           8(3):13-15.  [Online].  Retrieved March 2, 2009,  from https://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.    

Webb, S. L.  (1998).  “Dealing With Sexual Harassment”.  Small Business Reports 17(5):11-14.  [Online]. 
           Retrieved January 15, 2005,  from BRS, File: ABI/INFORM Item: 00591201.

        2.4.3 ฐานข้อมูล

            ตัวอย่าง

Beckenbach, F. and Daskalakis, M.  (2009).  Invention and Innovation as Creative Problem Solving       
       Activities:  A Contribution to Evolutionary Microeconomics
.  [Online].  Retrieved September 12, 2009,           from http:www.wiwi.uni-augsburg.de/vwl/hanusch/emaee/ papers/Beckenbach_neu.pdf.

 

online

2019-02-22

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Vol. 12 No. 1 (2020)

Published: 2020-06-29

The Development of Education Tourism Routes of Stucco Artworks in Mueang Phetch

จิตตรา มาคะผล (Jittra Makapol), คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ (Kiriboon Jongwutiwes) , บำรุง ชำนาญเรือ (Bamroong Chamnanrua), อนัน ปั้นอินทร์ (Anan Punin), พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข (Panpat Plungsricharoensuk)

17-28

A Development of BTU Learning Paradigm to Enhance Metacognition of Graduate Students in the Teaching Profession

สุเทพ อ่วมเจริญ (Sutep Uamcharoen) , จันทรัตน์ ภคมาศ (Chantarat Pakamash) , ปรัชญา ธงพานิช (Pratya Thongpanit)

29-43

Effect of Using Parents’ Relationship Activity Packages on Self-discipline of Young Children in the Western Area of Central Region of Thailand

วิลาสินี ทองแถบ (Wilasinee Thongtab) , พัศมณฉัตร ปาคุต (Patsamonchat Pacoot) , สุวรรณา ไชยะธน (Suwanna Chaiyathon)

58-71

View All Issues