วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

เกณฑ์ในการรับบทความ

              วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต/นักศึกษา โดยผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารได้นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำอยู่และมีปริมาณงาน  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100   คือ   มีความสมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทำการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   

               - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทราบชื่อผู้แต่ง (Author) แต่  ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Single-blind peer review)

การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

                วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และ2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9199 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))

กองบรรณาธิการ

 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ปิดรับบทความวิจัย

2020-04-05

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ปิดรับบทความวิจัย

เปิดรับบทความวิจัยปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

2020-04-05

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

แจ้งกำหนดการเปิดรับบทความวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

2019-11-22

ประกาศวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2563 และจะเปิดรับบทความในวันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 12 No. 1 (2020): January - June 2020

Published: 2020-06-29

The Development of Education Tourism Routes of Stucco Artworks in Mueang Phetch

จิตตรา มาคะผล (Jittra Makapol), คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ (Kiriboon Jongwutiwes) , บำรุง ชำนาญเรือ (Bamroong Chamnanrua), อนัน ปั้นอินทร์ (Anan Punin), พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข (Panpat Plungsricharoensuk)

17-28

A Development of BTU Learning Paradigm to Enhance Metacognition of Graduate Students in the Teaching Profession

สุเทพ อ่วมเจริญ (Sutep Uamcharoen) , จันทรัตน์ ภคมาศ (Chantarat Pakamash) , ปรัชญา ธงพานิช (Pratya Thongpanit)

29-43

Effect of Using Parents’ Relationship Activity Packages on Self-discipline of Young Children in the Western Area of Central Region of Thailand

วิลาสินี ทองแถบ (Wilasinee Thongtab) , พัศมณฉัตร ปาคุต (Patsamonchat Pacoot) , สุวรรณา ไชยะธน (Suwanna Chaiyathon)

58-71

Processes for Tourism Management by The Folklore of the Community

สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ (Sudarat Tanta-ariya), ศิริณา จิตต์จรัส (Sirina Jitcharat)

72-83

Activities Models to Enhance Creative Thinking for Higher Educational Students

ประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ (Prapansak Toungsuwan), ศิริณา จิตต์จรัส (Sirina Jitcharat)

84-96

Pgaz k’n yau Youth’s Learning Process and Outcomes Based on Geoinformatics for Landuse Management in Protected Area Tha Song Yang, Tak Province

ศศิธร โคสุวรรณ (Sasithon Kosuwan), พีรเทพ รุ่งคุณากร (Bheeradhev Rungkhunakorn)

97-112

Factors Affecting Achievement Motivation Working Behavior of Academic Supporting Personnel at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

อรสา สระทองแก้ว (Orasa Satongkaew) , ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา (Tippawan Sukjairungwatta)

113-130

Role of Parents and Early Childhood Education Management in Schools Under The Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1

จริยา ทรงนิพิฐกุล (Jariya Songnipitkul) , สงวน อินทร์รักษ์ (Sangaun Inrak)

131-145

The Development of Mathematics Problem Solving Using 4Ex2 Instructional Model with Games Technique for Sixth Grade Students

ธาริณี ชื่นบาน (Tharinee Chuenban) , สรัญญา จันทร์ชูสกุล (Saranya Chanchusakun)

146-159

Administrator’s Innovative Thinking Skills and Effectiveness of School Under the Secondary Educational Service Area Office 1

กมลพรรณ วุฒิอำพล (Kamonpan Wuttiampon), มัทนา วังถนอมศักดิ์ (Mattana Wangthanomsak)

160-173

The Development of Mathematical Problem Solving Ability by Using 4Ex2 Instructional Model and Model Method for Sixth Grade Students

ณัฐนันท์ จุยคำวงศ์ (Nattanan Chuicomwong) ; สรัญญา จันทร์ชูสกุล (Saranya Chanchusakun)

174-188

The Development of Computational Thinking by using the Problem-Based Learning in Probability for Grade 10th Students

โชติกา สงคราม (Chotika Songkhram) , จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม (Chakkrid Klineam) , วนินทร สุภาพ (Wanintorn Supap)

202-216

Strategic Leadership of School Administrators Affecting the Private School Administration to the Excellence in Nakhon Pathom Province

เหมือนฝัน นันทิยกุล (Muenfun Nuntiyagul) , พิชญาภา ยืนยาว (Pitchayapa Yuenyaw)

231-246

The Development of Integrated Local Curriculum on The Civilized Way of Ban Nong Khao Community Lifestyle of fifth Grade Students

พิษณุวัฒน์ พวงเงิน (Pitsanuwat Pvongngern) , จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ (Chitnaron GIamsam-ang)

247-264

The Development of Reading and Writing Word Spelling Abilities of The First Grade Students Taught by Learning PWIM and Mind Mapping

สุพัตรา ศรีธรรมมา (Supattra Srithamma) , อุบลวรรณ ส่งเสริม (Ubonwan Songserm)

265-279

Analysis of The Current Condition of Productivity in Fruit Processing Industry of Small and Medium Enterprises

มนัสนันท์ แจ่มศรีใส (Manasanan Jaemsrisai) , เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก (Fuangarun Preededilok) , อัจฉรา ศรีพันธ์ (Atchara Sriphan)

296-312

Innovative Leadership of School Administrators Affecting Effectiveness of the Pracharathschool under Samutsongkram Educational Service

วัชรพงศ์ ทัศนบรรจง (Wacharaphong Thatsanabanjong) , จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (Jittirat Saengloetuthai)

329-341

View All Issues