วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

เกณฑ์ในการรับบทความ

              วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต/นักศึกษา โดยผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารได้นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำอยู่และมีปริมาณงาน  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100   คือ   มีความสมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทำการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   

               - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทราบชื่อผู้แต่ง (Author) แต่  ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Single-blind peer review)

การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

                วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และ2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9199 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))

กองบรรณาธิการ

 

แจ้งกำหนดการเปิดรับบทความวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

2019-11-22

ประกาศวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2563 และจะเปิดรับบทความในวันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

References

2019-03-01

เรียน ผู้นำส่งบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ทุกท่าน

         เพื่อโปรดทราบ ด้วยกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวารสาร และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดเลือกนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน นั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการเขียนอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  

การอ้างอิง

  1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)

           1.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ให้อ้างอิงในรูปแบบดังนี้ (ชื่อผู้เขียน, \ ปีพิมพ์: \ เลขหน้าที่ปรากฏ) เช่น (Scott and Jeff, 1991:  )

           1.2  กรณีอ้างอิงเอกสารที่เผยแพร่เป็นภาษาไทย ให้ระบุเฉพาะนามสกุลของผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

             - กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..... (Ministry of Education, 2008: 8)

             - มาเรียม นิลพันธุ์ ได้กล่าวถึง แบบแผนการทดลองเพื่อประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวิจัยแบบ (One -Shot Case Study)…….. (Nillapun, 2015: 143)

            - ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับอัจฉรา เจตบุตร   (Jettabut, 2013: 121) ที่พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมในระดับมาก

 หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา ต้องปรากฏในรายการอ้างอิงท้ายบทความเสมอ

 2. รายการอ้างอิง (References)

         การเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ 1) การอ้างอิงใช้รูปแบบตามหลักเกณฑ์ของ APA (American Psychology Association) 2) กรณีอ้างอิงจากเอกสารที่เผยแพร่เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และใส่ข้อความ (in Thai) ไว้ท้ายรายการเอกสารอ้างอิงนั้นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดตามชนิดของเอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.1 หนังสือ

ตัวอย่าง

Scott, C.D. and Jeffe D.T. (1991). Empowerment : Building a committed workforce.
          California: Kojen Page.

Boonwong, N. (1996). Principles of Design.  Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K.  (2001).  Managing innovation.   2nd ed.  Chichester:
         John Wiley and Sons.

 2.2 บทความวารสาร

ตัวอย่าง

Shani, A., Sena, J. and Olin, T.  (2003).  “Knowledge Management and New Product Development:                          a Study of Two  Companies”.  European Journal of Innovation Management  6(3): 137-149.

 Piyasri, B., Nillapun. M. (2015).  “The Professional Development Model to Enhance
          Teaching Competency of Teachers Through Differentiated Instruction”.
          Silpakorn Educational Research Journal
7(1): 97-109. (in Thai)

  2.3 วิทยานิพนธ์

          ตัวอย่าง

Changkuen, P. (2001). Korat Traditional Play: Analyzing the Value of Physical Education and Folklore.
         Master of  Education Thesis Program in Physical Education Graduate School Khonkaen University.

         (in Thai)

2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ    

        2.4.1 หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)

ตัวอย่าง

Humm, M. (1997). Feminism and Film. [Online]. Retrieved October 20, 2001, from

          https://www.netlibrary.com.

2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)

            ตัวอย่าง

Kenneth, I. A.  (2000).  “A Buddhist Response to The Nature of Human Rights”.  Journal of Buddhist Ethics  
           8(3):13-15.  [Online].  Retrieved March 2, 2009,  from https://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.    

Webb, S. L.  (1998).  “Dealing With Sexual Harassment”.  Small Business Reports 17(5):11-14.  [Online]. 
           Retrieved January 15, 2005,  from BRS, File: ABI/INFORM Item: 00591201.

        2.4.3 ฐานข้อมูล

            ตัวอย่าง

Beckenbach, F. and Daskalakis, M.  (2009).  Invention and Innovation as Creative Problem Solving       
       Activities:  A Contribution to Evolutionary Microeconomics
.  [Online].  Retrieved September 12, 2009,           from http:www.wiwi.uni-augsburg.de/vwl/hanusch/emaee/ papers/Beckenbach_neu.pdf.

 

online

2019-02-22

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

การเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัย

2018-10-26

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัยจากการจัดพิมพ์เนื้อหาแบบ 2 คอลัมน์ เป็นแบบ 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Vol. 11 No. 2 (2019): July -December 2019

Published: 2020-01-21

Enhancing Participative Potential in Educational Management for the Closed-Down Schools

มาเรียม นิลพันธุ์ (Maream Nillapun); สุวรรณ พิณตานนท์ (Suwan Pintanon); อนัน ปั้นอินทร์ (Arnon Punain), เอกชัย ภูมิระรื่น (Akkachai Poomraruen)

29-44

A Quality of Work Life Model of Silpakorn University Employees

นุชนรา รัตนศิระประภา (Nuchnara Rattanasiraprapha); นพดล เจนอักษร (Nopadol Chenaksara)

45-64

A A Survey of Post-graduate Programmes in Mathematics and Statistics in Thailand

ชัยณรงค์ เกษามูล (Chainarong Kesamoon), กมล บุษบา (Kamon Budsaba), ปุณชญา พัฒนางกูร (Punchaya Pattanangur)

79-91

Development of Community Strength and Sustainability: A Case Study of Wat Lumphaya Floating Market

ศิริพร แย้มนิล (Siriporn Yamnill); สุดารัตน์ โยธาบริบาล (Sudarat Yodhaboribal)

199-214

Quality Development of Child Development Centers for External Quality Assessment: A Case Study on Pilok Sub-district, Thongphaphum District, Kanchanaburi

รังรอง งามศิริ (Rungrong Ngamsiri); จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์ (Jariyaporn Sakulprahm), สายชล เทียนงาม (Saichon Thienngam), มลฤดี โอปมาวุฒิกุล (Monluedee Opamawutthikul)

215-227

Management Policy Suggestions Concerning Temple Tourist Attraction Development as Creative Learning Resources

อดิเทพพงศ์ วัชราภิรักษ์ (Aditheppong Watcharapirak); คณิต เขียววิชัย (Kanit Kheovichai)

239-255

The Strategies of Creating a Partnership Network in the Educational Management of Local Government

พีรพัฒน์ รุ่งเรือง (Peeraphat Rungruang); วรรณวีร์ บุญคุ้ม (Wannawee BoonKoum)

256-273

Development of Community Supported Agriculture Model for Sustainability of Farmers in Suburban Areas

กิติพนธ์ นาคประชา (Kitipon Nakpracha), นพพร จันทรนำชู (Nopporn Chantaranamchoo)

274-289

Strategy Learning Management to Develop Kid-Pen Process of Student Primary School

สุรภา นิลยกานนท์ (Surapa Ninyakanon); คณิต เขียววิชัย (Kanit Kheovichai)

290-305

Development of Instructional Model on Multiculturalism using Ethnographic Approach to Promote Cross – Cultural Competencies

ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล (Teerasak Sukhsantikamol); อรพิณ ศิริสัมพันธ์ (Orapin Sirisamphan)

324-344

Guidelines for Occupational Promotion for Disabled Person of the Workplace in Nakhon Pathom Province

บัวแก้ว ทองมี (Buakaew Thongmee); ศิริณา จิตต์จรัส (Sirina Jitcharat)

345-359

Need Assessment of the Development of Innovation Model for Integrated Education Management of School District under the Department of Local Administration

ศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร (Supparaporn Pangnitikanakorn); วสันต์ อติศัพท์ (Wasant Atisabda)

360-375

Development of Professional Teacher Competency Indicators Evaluation Criteria and Evaluation Form for Student under Rajabhat Chiang Mai University

อุบล พวงมาลา (Ubon Puangmala); บุญเรียง ขจรศิลป์ (Boonreang Kajornsin), ธนีนาฏ ณ สุนทร (Taneenart Na-soontorn)

376-394

Effects of Literature Instruction Using Gibbs’ Reflection Cycle on Self-Awareness of Upper Secondary School Students

ธีรศักดิ์ จิระตราชู (Teerasak Chiratrachoo), ชาริณี ตรีวรัญญู (Charinee Triwaranyu)

410-424

A Study of Development of Geography Curriculum for Secondary Education

ทัศน์ทอง เข็มกลัด (Thatthong Khemglad), อัมพร ม้าคะนอง (Aumporn Makanong)

425-440

Effects of Using Problem-Based Learning Management on Science Subject Area of Matthayomsuksa 2 Students

อรทัย อาจหาญ (Orathai Aujhan); นพมณี เชื้อวัชรินทร์ (Nopmanee Chauvatchrin), วิมลรัตน์ จตุรานนท์ (Wimonrat Chaturanon)

441-456

Synthesis of Local Curriculum Development Process

รติ จิรนิรัติศัย (Rati Chiraniratisai); ยศวีร์ สายฟ้า (Yotsawee Saifah)

457-471

The Guideline of Organizing Learning to Enhance Lifelong Learning Skills Through Community Based Tourism

โชติรส สุวรรณรัตน์ (Chotirot Suwannarat); วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา (Worarat Pathumcharoenwattana)

472-487

View All Issues