วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยสาขาทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต นิเทศการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา

ทั้งนี้ วารสารในแต่ละฉบับ จะปรากฏบทความวิชาการพิเศษหรือบทความวิจัยพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งกองบรรณาธิการจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา/ กองบรรณาธิการอาวุโสวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / กองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  เขียนบทความวิชาการพิเศษ หรือบทความวิจัยพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ โดยนำบทความดังกล่าวตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   

1. ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (ดาว์นโหลดรูปแบบบทความ (Template))

2. วารสารใช้รูปเเบบการประเมินบทความเเบบ Double-ฺBlind Peer Review โดยผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง (Author)  เเละผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  

3. บทความจะได้รับการอ่านประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)   จากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 3 ท่านต่อเรื่อง 

การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9199 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ได้เเก่ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

อัตราค่าใช้จ่ายในการรับบทความเพื่อตีพิมพ์

ผู้เสนอบทความจะต้องชำระค่าดำเนินการในอัตรา 3,000.- บาทต่อหนึ่งบทความ หลังจากได้รับการพิจาณาจากจากคณะกรรมการกองบรรณาธิการฯเบื้องต้นเรียบร้อยเเล้ว ก่อนนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน  3  ท่านต่อเรื่อง ประเมินบทความต่อไป

ช่องทางการชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขานครปฐม  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  106-3-61819-1  ชื่อบัญชี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (รับโอนเงิน) หรือ   

2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง  ที่งานคลังฯ สำนักงานคณบดี  ชั้น 2 อาคารศึกษา 3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  062-9199536

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

2024-03-19

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ให้ทราบ ดังนี้

  1. เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ กองบรรณาธิการอาวุโส และกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย โดยมีผลตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2567
  2. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ขอยกเลิกการเผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2672-9199 แบบเดียว                      
  3. ปรับการเขียนอ้างอิงเป็น APA 7 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2567

Vol. 15 No. 2 (2023): July - December 2023

Silpakorn Educational Research Journal  Vol. 15 No. 2 (July - December 2023)

Published: 2023-12-26

The Effects of Active Learning Activities by using GSP Media on Learning Achievement and Mathematical Connection Ability in the Topic of Pyramids, Cones and Spheres of Grade 9 Students at Kantapittayakan School in Trang Province

วิลาวรรณ ไสยแก้ว (Wilawan Saikaew), สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก (Sureerat Areeraksakul Konglok), วินิจ เทือกทอง (Winit Thuakthong)

242-258

View All Issues