ประกาศวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2563 และจะเปิดรับบทความในวันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป