วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป