เปิดรับบทความวิจัยปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป