สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Administrators’ Competency and Schooling by Design in The 21st Century of School Under Secondary Educational Service Area Office 9)

Main Article Content

จีรพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์ (Jeerapornnat Pummarin)
สายสุดา เตียเจริญ (Saisuda Tiacharoen)

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนสมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน


Abstract


The purposes of this research were to know 1) administrator’s Competency under Secondary Educational Service Area Offices 9, 2) schooling by design in the 21st Century of School under Secondary Educational Service Area Office 9 and 3) the relationship between Administrator’s Competency and Schooling by design in the 21st Century of School under Secondary Educational Service Area Office 9. The findings of the research were as follows :      1) Administrator’s Competency under Secondary Educational Service Area Offices 9, as a whole was at a highest level.  When considering as individually aspect Administrator’s Core Competency under Secondary Educational Service Area Offices 9, was at a highest level. When considering as individually aspect Administrator’s Functional Competency under Secondary Educational Service Area Offices 9, was at a highest level. 2) Schooling by design in the 21st Century of School under Secondary Educational Service Area Office 9, as a whole and as individually were at a high level. 3) There was a significance relationship between Administrator’s Competency and Schooling by design in the 21st Century of School under Secondary Educational Service Area Office 9 at .01 level of statistical significance in the same manner.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย