การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (The Curriculum Evaluation of Bachelor of Arts Program in English, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University)

Main Article Content

เจษฎา จันทร์เปล่ง (Jedsada Janpleng)
ชวลิต ชูกำแพง (Chowwalit Chookhampaeng)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบซิปป์ไอ (CIPPI Model)  เป็นกรอบในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบวิธีเชิงปริมาณ ประกอบด้วย   แบบประเมิน 3 ฉบับ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 3 ฉบับ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน จำนวน 5 คน นิสิต จำนวน 165 คน บัณฑิต 56 คน ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต จำนวน 46 คน เพื่อนร่วมงานบัณฑิต จำนวน 46 คน และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบท, ด้านปัจจัยป้อน, ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีระดับความคิดเห็นและความเห็นสมควรอยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านผลกระทบมีระดับความคิดเห็นและความเห็นสมควรอยู่ในระดับมากที่สุด


This study aimed to The Curriculum Evaluation of Bachelor of Arts Program in English, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University, using a CIPPI Model as an evaluation framework. Using which quantitative and qualitative research methodologies. The instruments used for collecting quantitative data were 3 evaluation forms, and the instruments used for collecting qualitative data were 3 interview form to obtain in-depth data in data. There sample of this research were 5 instructors, 165 undergraduates, 56 graduates, 46 commander of the graduates, and 46 co-worker of the graduates. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation. The study findings could be summarized as follows. The level of opinion and appropriateness in context, input, process and product as a whole were at a high level., The level of opinion and appropriateness In Impact as a whole were at a highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย