ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย (Effects of Participating with Thai Traditional Play Activities on Creative Thinking in Preschooler)

Main Article Content

บัญญัติ ยงย่วน (Banyat Yongyuan)
นันทนัช สงศิริ (Nanthanat Songsiri)
ณัฐวดี ปิตตาทะโน (Nattavadee Pittatano)

Abstract

The objectives of this research were to compare 1) the creative thinking before and after participating in Thai traditional play at the first phase 2) the creative thinking before and after participating in Thai traditional play at the second phase 3) the creative thinking between children participating in Thai traditional play and children who did not attend at the first phase and 4) the creative thinking between children participating in Thai traditional play and children who did not attend at the second phase. The sample consisted of 35 children in kindergarten, 18 students in experimental class and 17 students in the control class. The research instrument were plan for Thai traditional play activities and Torrance Test of Creative Thinking. Data analysis carried out using means, standard deviations, Wilcoxon Signed Ranks Test and Mann-Whitney U Test. The results were as follows: 1) the scores of creative thinking after participating Thai traditional play in the first phase were higher than before the participation 2) the scores of creative thinking after participating Thai traditional play in the second phase were higher than before the participation 3) at the first phase, the scores of creative thinking of children participating in Thai traditional play were not higher than those  who did not participate and 4) at the second phase, the scores of creative thinking of children participating in Thai traditional play were higher than those  who did not participate.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ภาษาไทย
Changkuen, P. (2001). Korat Traditional Play: Analyzing the Value of Physical Education and Folklore. Master Thesis, Graduate School Khonkaen University.
พรพนา ช่างเกวียน. (2544). การละเล่นพื้นเมืองโคราช: การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านพลศึกษาและคติชนวิทยา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Phanakij, P. & Nillapun, M. (2016). “Development of an Instructional Model to Enhance Creative Problem Solving Ability and Scientific Innovation for Primary School Students”. Silpakorn Educational Research Journal, 8(2), 192-204.
พีชญาณ์ พาหะกิจ และมาเรียม นิลพันธุ์. (2559). “การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา”. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 8(2), 192-204.
Punmanee, A. (2012). Research Report: Finding Normal Criteria for Creativity Measurement of Grade 1-6 Students in Bangkok. Kasem Bundit University.
อารี พันธ์มณี. (2555). รายงานการวิจัยการหาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
Punmanee, A. (2014). Practice to Think, Think Creatively. Bangkok: Printing of Chulalongkorn University.
อารี พันธ์มณี. (2557). ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Suwannatep, P. (2015). “The study of childhood’s progress according to the desirable characteristies standard by using Thai folk amusement activities”. Silpakorn Educational Research Journal, 7(1), 256-269.
ปิยะนุช สุวรรณเทพ และสุเทพ อ่วมเจริญ. (2558). “การศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นไทย สำหรับเด็กปฐมวัย”. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 7(1), 256-269.

ภาษาต่างประเทศ
Baas, M., De Dreu, C. K. W., & Nijstad, B. A. (2008). “A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: hedonic tone, activation, or regulatory focus?” Psychological Bulletin, 134(6), 779-806. Doi: 10.1037/a0012815.
Baas, M., Nevicka, B., & Ten Velden, F.S. (2014). “Specific mindfulness skills differentially predict creative performance”. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(9), 1092-1106.
Bayram, M. (203). “The Design playground”. Design Management Review, 42-49. Doi: 10.1111/drev.10228/epdf.
Bergen, D. & Fromberg, D. P. (2009, February). “Play and social interaction in middle childhood”. Phi Delta Kappan, 426-430. Retrieved from https://pdk.sagepub.com/content/90/6/426.extract.
Frost, J. L., Wortham, S. C. & Reifel, S. (2012). Play and Child Development. New Jersey: Pearson Education.
Garaigordobil, M. & Berrueco, L. (2011). “Effects of a play program on creative thinking of preschool children”. The Spanish Journal of Psychology. 14(2), 608-618. Doi: org/10.5209/rev_SJOP.2011.v 14.n2.9.
Gregory, E., Hardiman, M., Yarmolinskaya, J., Rinne, L., & Limb, C. (2013). “Building creative thinking in the classroom: From research to practice”. International Journal of Educational Research, 62, 43-50.
Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2011). Research Methods in Applied Settings: An Integrated Approach to Design and Analysis (Second Edition). Abingdon: Taylor & Francis.
Haupt, M. (2007, March). “The value of play”. Young Children, 94-95. Retrieved from
www.naeyc.org/resources/journal/.
Johnson, J.E., Christie, J.F. & Yawkey, T.D. (1999). Play and Early Childhood
Development (2nd ed.) New York: Longman.
Leggett, N. (2017). “Early childhood creativity: Challenging educators in their role to intentionally develop creative thinking in children”. Early Childhood Education Journal, 45, 845-853. Doi: 10.1007/s10643-016-0836-4.
Mistrett, S. & Bickart,T. (2009, May-June). “Child’s play: The best way to learn”.
Early Childhood, 18-22. Retrieved from www.middleeasteducator.com/.
Russ, S.W. & Dillon, J. A. (2011). “Changes in children’s pretend play over two decades”. Creative Research Journal, 23(4), 330-338. Doi: 10.1080/10400419.2011.621824.
Russ, S.W. & Wallace, C. E. (2013). “Pretend play and creative process”. American Journal of Play, 6(1), 136-148.
Veselack, E., Cain-Chang, L., & Miller, D.L. (2010). Yong Children Develop Foundational Skills Through Child-Initiated Experiences in a Nature Explore Classroom: A Single Case Study in La Canada, California. Retrieved from: https://dimentionsfoundation.org/finding.html.