การเป็นพ่อแม่ในวิถีแห่งสติของติช นัท ฮันห์ (Parenthood in the Thich Nhat Hanh’s Mindfulness Path)

Main Article Content

กุลวิภา ชีพรับสุข (Kulwipa Sheeprubsuk)
พีรเทพ รุ่งคุณากร (Bheeradhev Rungkhunakorn)

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักและวิธีการฝึกสติในการเป็นพ่อแม่ตามวิถีของติช นัท ฮันห์ และเพื่อศึกษาการเรียนรู้และผลการฝึกสติในการเป็นพ่อแม่ตามวิถีของติช นัท ฮันห์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่อยู่ในวิถีแห่งสติของติช นัท ฮันห์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักบวชจำนวน 4 รูป และฆราวาสจำนวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและเขียนพรรณนาความ


การวิจัยมีข้อค้นพบ ได้แก่ 1) หลักและวิธีการฝึกสติ พบว่า มีหลักการสำคัญ 3 เรื่อง คือ การเป็นดั่งกันและกัน การเข้าใจความทุกข์ของตนเองและผู้อื่น และการอยู่กับปัจจุบันขณะ ส่วนวิธีการฝึกสติเป็นกุศโลบายเพื่อให้เกิดสติด้วยการตามลมหายใจในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อเพื่อเกื้อหนุนให้เกิดสติและมีความมั่นคงในการฝึกปฏิบัติของตนเอง 2) การเรียนรู้และผลการฝึกสติ พบว่า เกิดการเรียนรู้ 4 เรื่อง คือ การเข้าใจความทุกข์ของตนเอง การเท่าทันสภาวะจิตใจ รู้จักหยุดและกระทำสิ่งที่เหมาะสม และเรียนรู้วิธีปฏิบัติกับสังฆะ สำหรับผลการฝึกสติมี 3 เรื่อง คือ เกิดความสงบสุขภายในใจ สภาวะจิตใจที่เบาสบาย และเกิดความรักและความเมตตาในจิตใจ


Abstract


This research aims to study and how to practice mindfulness in becoming parents by way of Thich Nhat Hanh, and to study learning and practicing mindful of the parents by way of Thich Nhat Hanh by. Use of multiple qualitative research case study. Data were collected using in-depth interviews using a semi-structured interview. The information is contained in the path of consciousness of Thich Nhat Hanh, divided into 2 groups of 4, priests and laity, 6 data were analyzed using content analysis and write descriptions.


The research findings include: 1) How Mindfulness and found a key 3 is to be like each other. To understand the suffering of self and others. And the current time Mindfulness is a way of strategies to achieve with conscious breathing in the activities of daily living. The media to contribute to sanity and stability to practice on their own, 2) Learning and practicing conscious that learning takes place 4 is to understand the suffering of their own. The state of mind tricks Recognize and stop doing things right. And learn how to practice with the Sangha. For Mindfulness 3 about is peace within me. A comfortable state of mind and the love and compassion in your heart.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย