การนำเสนอรูปแบบการจัดองค์การสำนักศาสนศึกษาแผนกธรรมในสังกัดคณะสงฆ์ภาค 2 (A Proposed Model for Organizing of Religious Education Institution under the Supervision of Sangha Region 2)

Main Article Content

พระมหาทวีศักดิ์ โชติสกฺโก (ตั้งมั่น) (Pramaha Thaweesak Chotisakko (Tangmun))
พรเทพ รู้แผน (Porntep Rupan)

Abstract

This research was aimed to propose a model for organizing of Religious Education Institution, Sangha Region 2. The research was divided into 3 stages: 1) to study problems and needs to solve the problems. Studying quantitative with the sample group consisted of 364 administrators and taught religious education teachers. A research tool was a 5-rating scale questionnaire. Statistics adopted to analyze the data consisted of mean and standard deviation and studying by indepth interviews of 8 the Bureau of Religious Studies, Department of Buddhist Studies, Section 2. A research tool was Interview Statistics were analyzed by content analysis techniques; 2) to create and examine a model by focus Group of 11 experts. A research tool was a focus group interview. Statistics were analyzed by content analysis techniques, and 3) to assess the proposed model. A sample group consisted of 364 administrators and taught religious education teachers. A research instrument was a 5-rating scale questionnaire. Statistics used for data analysis were mean and standard deviation.    


          The findings revealed that the proposed model was 3 models which were Model 1: organizing based on professional bureaucratic Organization; Model 2: organizing based on project organization, and Model 3: organizing based on team organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ภาษาไทย
Srithip, J. (2017). “The Development of Administration Model Towards Excellence
of the Provincial Kindergarten School”. Silpakorn Educational Research
Journal 9 (1) 201 - 215.
จงรักษ์ ศรีทิพย์. (2560). “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด”. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 9 (1) 201 - 215.
Boonwattanaporn, J. (2017). Organization characteristics. [Online]. Retrieved October
25, 2561, form https://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4460/6/6.pdf.
จิรวัฎฐ์ บุญวัฒนาภรณ์. (2560). ลักษณะขององค์กร. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2561.
จาก https://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4460/6/6.pdf.
Chianchana, C. (2017). “Creating and Developing Model”. Silpakorn Educational
Research Journal 9 (1) 1 - 11.
ชัยวิชิต เชียรชนะ. (2560). “การสร้างและการพัฒนาโมเดล/รูปแบบ/แบบจำลอง/ตัวแบบ”.
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 9 (1) 1 - 11.
Anuyahong, B. (2016). “Development of an English Reading Instructional Model Based
on Japanese Culture through Computer-Assisted Language Learning for First
Year Students, Thai-Nichi Institute of Technology”. Silpakorn Educational
Research Journal 8 (2) 133 - 146.
บัณฑิต อนุญาหงษ์. (2559). “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้น
หัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น”. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 8 (2) 133 - 146.

Thummarungsi, T. (2016). Study and analysis of Apathathikorn's suspension
Process Thai Sangha. Thesis Doctor of Philosophy, Buddhist Management,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี (สุวรรณผา). (2558). ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการระงับอาปัตตาธิกรณ์ของ
คณะสงฆ์ไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Kednuch, S. (2018). The Development Model of Management of Thai Monastic
Educational Administration of Dhamma and Pali Studies in the Ecclesiastical
Education Centers under Sangha Administration Area 8. Thesis Doctor of
Philosophy, Buddhist Management, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
พระมหาสมพงษ์ เกษนุช. (2561). รูปแบบพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
แผนกบาลีของสานักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8. วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
Hingkanont, P. (1997). The development of a model of a model for organization
of nursing colleges, ministry of public health. [Online]. Retrieved October
25, 2560, form https://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=263203.
พูลสุข หิงคานนท์. (2540). การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2561. จาก https://www.tnrr.in.th/?
page=result_search&record_id=263203.
Dechkuntod, A. (2016). The influence of organizational managenment on the
performance effectiveness of staff at Bangpa-in hospital. RMUTT Global
Business and Economics Review, 10 (2), 89 - 100.
อธิปพัฒน์ เดชขุนทด. (2558). “อิทธิพลของการจัดการในองค์การมีผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน”. RMUTT Global Business and
Economics Review 10 (2) 89 - 100.

ภาษาต่างประเทศ
Yamane, T. (1973). .Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York:
Harper & Row.