การติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Follow up the Implementation of Quality Area Based Assessment in Education to Improve the Quality of Education)

Main Article Content

อรพรรณ ตู้จินดา (Oraphan Toujinda)
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (Duangjai Chanasid)

Abstract

             This research aimed to: 1) Study Guidelines for the implementation of the results of the evaluation of the quality of the area to improve the quality of education in the province, Include problems, obstacles and limitations in the operation. 2) Study strengths and weaknesses In Area-Based Assessment. 4) Make policy recommendations to the Executive Board of the Ministry of Interior and Government. The research sample was the Provinces participating in the spatial external quality assessment project in fiscal year 2012 and 2013 in 27 provinces, the 810 respondents consisted of The provincial governor or the deputy governor and the representatives of the provincial government was 30 people and the province that evaluates the external quality is the area that is scheduled to evaluate the area in the fiscal year 2014 in 7 provinces, the 280 respondents consisted of The provincial governor or the deputy governor and the representatives of the provincial government was 40 people. The research instruments were a questionnaire and interview from constructed by the researcher. Data were analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis.


            The findings of this research were as follows: 1) The guideline to use the results of the Area-Based evaluation for the development of the quality of education is at a high level. 2) Highlights of the management of the assessment of the quality of the area, most agree that the evaluation of the whole province, resulting in the overall picture it can solve the problem promptly to change, the weaknesses that should be developed is that there is no continuous monitoring and supervision. 3) The government must pay attention and accelerate the quality of education seriously and provide a review of the provincial strategic plan, raise awareness for all sectors to participate in the use of external quality assessment results. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เก็จกนก เอื้อวงศ์. (2547). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ. (2560). “ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดกับระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินเชิงพื้นที่ (Area-Based Assessment)”.
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 9 (2): 54-69
มะลิวัน ศรีโคตร. (2549). การนำผลการประเมินภายนอกและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
วราภรณ์ บุญเจียม. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุระพงศ์ ทองพันชั่ง. (2545). การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อรพรรณ เกษโสภา และ ดวงใจ ชนะสิทธิ์. “การปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร.”วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย. 9(2): 201-215.
Best, J. W. (1986). Research in education (5h ed). Englewood Cliffs, NJ: Practice-Hall.
Danial Katz and Robert Kahn. (1978). The Social Psychology of Organization 2nd ed.
New York: John Wiley & Sons.