การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWDL เพื่อเสริมสร้าง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (The Development Blended Learning by KWDL Technique to Enhance the Mathematics Process Skills for First Grade Students)

Main Article Content

นิตยา สินลือนาม (Nittaya Sinluenam)
มาเรียม นิลพันธุ์ (Maream Nillapun)

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWDL ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWDL ประกอบด้วย 2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWDL 2.2) เพื่อประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2.3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23 คน โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWDL 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหา 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 4) แบบสัมภาษณ์ความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWDL วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)


          ผลการวิจัยพบว่า  1) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค  KWDL มีประสิทธิภาพ    (E1/ E2) เท่ากับ 82.00/ 81.33  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 3) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง 4) ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWDL ด้านที่ 1 บรรยากาศและกิจกรรมในการเรียนพบว่า นักเรียนรู้สึกชอบ สนุกสนานกับสื่อประสมและกิจกรรมที่จัดขึ้น ด้านที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับพบว่า นักเรียนได้รับความรู้เรื่องวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การหาคำตอบ ได้สร้างโจทย์ปัญหาทั้งการบวกการลบ


Abstract


          The purposes of this research were: 1) to develop and efficiency blended learning by KWDL, to meet the 80/80 efficiency criteria 2) to study the effectiveness of blended learning by KWDL technique were as follows 2.1) to compare the learning achievement on mathematics problems solving before and after using the blended learning by KWDL technique 2.2) to evaluate the mathematic process skill 2.3) to study opinions towards the instructional with blended learning by KWDL technique. The sample of this research of 23 first grade students, Watthapood School, NakhonPathom Province in semester of the academic year 2018. Research Instruments were multimedia, lesson plan, structured interview form and complacency form. The statistical analysis employed were percentage, mean, standard deviation, t-test Dependent and content analysis


          The results of this research were as follow: 1) the blended learning by KWDL technique efficiency (E1/E2) was 82.00/81.33 2) the learning achievement after using the blended learning by KWDL technique was higher than before using 3) The mathematics process skills of first grade students after using the blended learning by KWDL technique to enhance the mathematics process skills was at a high level. 4) The opinions towards the instructional with blended learning by KWDL technique were 1) Atmosphere and activities of studying: students enjoyed the multimedia and educational activities, they understudied the lessons easier. 2) Benefits: students gain the knowledge mathematical problem Solving, know how to solve the mathematics problem and made the mathematics problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย