ผลการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์โดยใช้เกมจำลองสถานการณ์ ที่มีต่อการรู้เรื่องการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Effects of Economics Instruction by using Simulation Games on Financial Literacy of Upper Secondary School Students)

Main Article Content

ปรินทร์ ทองเผือก (Parin Thongphuak)
ชาริณี ตรีวรัญญู (Charinee Triwaranyu)

Abstract

The purpose of this research was to study the effects of economics instruction by using simulation games on the financial literacy of upper secondary school students. The subject was 33 of grade 10 students in semester 1 of the academic year 2018, in an extra-large secondary school under the Secondary Educational Service Area office 1, Bangkok. The data collecting instrument were the financial literacy test, the discussion notes and the learning logs. The experimental instruments were the economics lesson plans using simulation games. The duration of the experiment was 8 weeks. The data were analyzed by using the t – test and Content Analysis. The research results were as follows:


1) The students had the higher mean post – test score on the financial literacy than the mean pre – test score at the .05 level of significance, and they had the higher means post-test score on all components of the financial literacy than the means pre-test score at the .05 level of significance.


2) The students had the changes of the financial literacy in ascending order as 1) Financial Knowledge and Financial Abilities, 2) the trend of Financial Behavior, and
3) Financial Attitudes. There were the explicit changes in Evaluating financial issues,  Satisfying to spend and save for the long term, and Active saving and buying investments.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย