การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (The Development of The Blended Learning Model to Enhance Problem-Solving Skills of The Elementary Education Program Students of Bansomdejchaopraya Rajabhat University)

Main Article Content

กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ (Kulakarn Suwanrak)

Abstract

Abstract


This research was to develop of the blended learning model to enhance problem-solving skills for the elementary education program students of Bansomdejchopraya Rajabhat University. The purpose of this research were 1) to develop the blended learning instruction model to enhance problem-solving skills, 2) to study the effects of using teaching styles to enhance problem-solving skills include to comparison of mathematical knowledge and problem-solving skills before and after using the model and to study the satisfaction toward the blended learning model. The population of this research was 51 students. The statistics used to test the hypotheses were mean, standard deviation and t-test Dependent Samples. The results were as follows: 1) The Mathematical knowledge of elementary education program students with learning of the blended learning model to enhance problem-solving skills were higher than before the experiment and significantly at the level .05. 2. The problem-solving skills of elementary education program students with learning of the blended learning model to enhance problem-solving skills were higher than before the experiment and significantly at the level .05 and 3) elementary education program students’ satisfaction toward blended learning model was at a very hight level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ภาษาไทย
Ministry of Education. (2001). Basic Education Curriculum B.E. 2544. Handbook of Mathematics Learning Management, Bangkok : The Express Transportation Organization of Thailand.
Chonlaporn Mianpet. (2013). The Development of Multimedia Computer Assisted Instruction with Cartoons on “Ratio and Percentage” to Promote Achievement and Mathematical Problem Solving Ability of Matthayomsksa II Students. Master’s thesis, M.Ed. (Seconday Education). Bangkok : Graduate School, Srinakharinwirot University.
Chaisak Leelajaratkul. (1996). Math activities in schools. Bangkok: Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University.
Tissana Khammanee. (2011). Science of Teaching: Knowledge for Effective Learning Orgaization. (8rd edition) Bangkok: Chulalongkorn University Publishing Com.
ปกเกศ ชนะโยธา. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์. ปริญญานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2551). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิค พริ้นติ้ง.
ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแก้ปัญหาร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สายชล จินโจ. (2550). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ. วิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
สุนันท์ ฉิมวัย. (2543). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติ การกับนักเรียนที่ ได้รับการสอนตามคู่มือครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ภาษาอังกฤษ
Bransford, and Stein. (2007) Principles for Teaching Problem Solving. Retrieved from www.plato.com/downloads/papers/paper_04.pdf/
Guilford and Hoepfner, R. (1971). The Analysis of Intelligence. New York : McGraw-Hill Book Company.
Johnson, K., McHugo, C., & Hall, T. (2006). Analysing the efficacy of blended learning using Technology Enhanced Learning (TEL) and m-learning delivery technologies. 23rd ed. Ascilite In The University: Sydney.
Klegeris, A.; & Hurren, H. (2011). “Impact of problem–based learning in a large classroom setting: student perception and problem–solving skills”. Advances in Physiology Education. 35(4): 408–415.
Muraski, Sue Virginia. (1979). “A Study of Effects of Explicit Reading Instruction On Reading Performance in Mathematics and on Problem Solving Ability of Sixth Grade”. Dissertation Abstracts International. 39(7): 4104-A.
Polya, George. (1957). How to Solve It : A New Aspect of Mathematical Method (Penguin Science). New York: Doubleday and Company Garden City.
Togaw. Paul Willium. (1994). “A Study of the Effect of using an open Approach to Teaching Mathematics upon the Mathematics Problem-Solving Behaviors of Second School Student”. Dissertation Abstracts International. 54(8): 2534-A.
Wallas, G. (1972). The Art of though. London: Watts.
Xin, Yan Ping. (2003). “A comparison of the Instruction Approaches on Mathematics word Problem Solving By Stydent with Learing Problem”. Dissertation Abstracts International. 63(12): 4276-A.