การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์โดยยึดหลักตามหัวข้อคำศัพท์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

อภิสรา มณีกานนท์
จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์

Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อสร้างโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์โดยยึดหลักตามหัวข้อคำศัพท์สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์โดยยึดหลักตามหัวข้อคำศัพท์ และเพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมบ้านพรานเหมือน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลของการศึกษาวิจัยพบว่าโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์โดยยึดหลักตามหัวข้อคำศัพท์มีค่าประสิทธิภาพ 80/89 มีประสิทธิผล 0.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน มีค่าสูงกว่า ผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยยังพบอีกว่าหัวข้อคำศัพท์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ง่ายและดีขึ้นหัวข้อคำศัพท์ยังช่วย ให้คำศัพท์มีความน่าสนใจมากขึ้นและทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนคำศัพท์ นอกจากนี้การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนคำศัพท์นอกเหนือ จากการเรียนจากหนังสือเพียงอย่างเดียว และยังพบว่าผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์นี้ ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยตนเองอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย