การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

พัชรี ม้าละออเพชร
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร             3) ทดลองใช้หลักสูตรด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร        ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านรักความเป็นไทย  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า

1)  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี โดยมีผู้รู้ในท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้และประเมิลผล  2)  ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่าหลักสูตรประกอบด้วย  มาตรฐาน ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 5 แผน การวัดและประเมินผล 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น  4)  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีมาก นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย อยู่ในระดับ ดีมาก  และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย