อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ณพิชญา เพชรพิมล
นพดล เจนอักษร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ทราบอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ทราบแนวทางการแก้ไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.ทราบผลการยืนยันแนวทางการแก้ไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชากรได้แก่โรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 58 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 52โรง ผู้ให้ข้อมูลคือบุคลากร โรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น312 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 2. แบบสอบถามความคิดเห็น 3. แบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วยวิธีสกัดปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของอุปสรรคมี                        6 องค์ประกอบคือ (1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (2) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (3) ประสิทธิภาพผู้บริหาร (4) การพัฒนาขีดความสามารถบุคคล (5) งบประมาณและการระดมทรัพยากร (6) การบริหารงานวิชาการ 2.แนวทางการแก้ไขอุปสรรคเป็นพหุแนวทาง ได้แก่ รัฐควรตรวจสอบการกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลอย่างจริงจังอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีความรู้เรื่องการบริหารอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและบริหารให้มีประสิทธิภาพใช้กลยุทธ์การระดมทรัพยากรให้ถึงผู้เรียนและเหมาะสมกับโรงเรียน 3. ผลการยืนยันแนวทางการแก้ไขมีความสัมพันธ์กันมีความเหมาะสมเชิงทฤษฎีมีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์และถูกต้องครอบคลุม สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย