การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

Main Article Content

คณิต เขียววิชัย
วรรณภา แสงวัฒนะกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมี        ส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างคณะผู้วิจัย ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น นักการศึกษา ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั้งในและนอกท้องถิ่น ร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมิน ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ประเด็นสนทนากลุ่ม  แบบประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้ใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจำนวน 4 แห่ง คือ 1) พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก จังหวัดกาญจนบุรี 2) พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนา วัดชะอำคีรี จังหวัดเพชรบุรี 3) แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) แหล่งเรียนรู้ชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งศึกษาวิจัย ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรม กิจกรรมที่นำมาใช้ ปัจจัยของการนำรูปแบบไปใช้ เงื่อนไขของการนำรูปแบบไปใช้ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ความยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย