ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนวัดปทุมวนารามโดยใช้อรพรรณโมเดล

Main Article Content

อรพรรณ ตู้จินดา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   2) ศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   3) ทดลองใช้รูปแบบอรพรรณโมเดลในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานสอน ในอำเภออู่ทอง จำนวน 306 คน  2) กลุ่มที่ตอบแบบสัมภาษณ์ จำนวน 6 คน 3) สนทนากลุ่ม จำนวน 10 คน และกลุ่มทดลองโมเดลและพัฒนาเต็มรูปแบบ คือ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนาราม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์          กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบหลายขั้นตอน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช้อรพรรณโมเดลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีกระบวนการบริหาร          อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการประเมินเพื่อพัฒนา ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และด้านการนิเทศบุคลากรในสถานศึกษาตามลำดับ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใช้อรพรรณโมเดลภาพรวมมีค่าเฉลี่ย            อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระ          การเรียนรู้วิชาภาษาไทย รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ตามลำดับ 3) กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช้อรพรรณโมเดล ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 46

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย