การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

Main Article Content

นิวัฒน์ บุญสม
มาเรียม นิลพันธุ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ และศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนและ 3) เพื่อศึกษาผลของการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปขยายผลการใช้

          ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบสำคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้กระบวนการเรียนการสอนมี4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การร่วมกันค้นหาปัญหาขั้นที่ 2 การร่วมกันค้นหาแนวคิดขั้นที่ 3 การร่วมกันสร้างนวัตกรรมและขั้นที่ 4 การร่วมกันสร้างการยอมรับ 2)ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนมีพัฒนาการขึ้นในช่วงระหว่างเรียนและมีพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับดี และ 3)ผลการขยายผลพบว่า หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีนวัตกรรมด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย