การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

Main Article Content

พิจิตรา ทีสุกะ
สุเทพ อ่วมเจริญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูปีที่ 2   สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multistage Random Sampling)  จำนวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1)แบบทดสอบวัดความรู้ 2)แบบประเมินความสามารถ 3) แบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ การทดสอบค่าที  (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

    ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน NPU Modelโดยใช้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือ 1) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้ 2)การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ 3)การตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนรู้ โดยมีสาระการสอน 4 ประเด็นคือ1)การวางแผนหลักสูตร2)การออกแบบหลักสูตร3)การจัดระบบหลักสูตร และ4)การประเมินหลักสูตรโดยประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ(E1) 80.00 และประสิทธิภาพของผลผลิต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (E2) 83.56  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  พบว่า  1)ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยหลังทดลองรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้หลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ2)ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก3)ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ส่วนสาระที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือการใช้คำถามกระตุ้นผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง รองลงมาคือการส่งเสริมให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย