การพัฒนาแบบจำลองการดูแลให้คำปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Main Article Content

วทัญญู ขลิบเงิน
มาเรียม นิลพันธุ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการดูแลให้คำปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์    วิชาชีพครู และเพื่อประเมินประสิทธิผลของแบบจำลอง ดำเนินการวิจัยด้วยการวิจัยและพัฒนา             กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัย  ครูพี่เลี้ยง  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแลให้คำปรึกษา แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ()            ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา

                     ผลการวิจัย พบว่า แบบจำลอง มีชื่อว่า แบบจำลองการดูแลให้คำปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม (Wathanyu MTB Model) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อม  2) การวางแผนการดูแลให้คำปรึกษา 3) การดำเนินการดูแลให้คำปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม และ 4) การประเมินผล คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ 1) การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 2) การจัดการชั้นเรียน 3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ครู และ 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์นิเทศ         ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพึงพอใจระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย