โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

Main Article Content

ธนานันต์ ดียิ่ง
สุเทพ อ่วมเจริญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครู และ ศึกษา     ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลใน     ชั้นเรียนเป็นการวิจัยและพัฒนา  ร่วมกับวิจัยแบบผสมผสาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า  โปรแกรมมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด   และผลการประเมินสมรรถนะครู พบว่าด้านความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ผ่านเกณฑ์ ผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครื่องมืออยู่ในระดับดี                        ด้านความสามารถในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์ และความพึงพอใจของครูที่มี ต่อโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวัดและประเมินผล          ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย