พจนานุกรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Main Article Content

ขนิษฐา พลายเพ็ชร์
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ทราบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) สร้างพจนานุกรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 331 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 993 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 2) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม และ 3) ผลจากการสร้างพจนานุกรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มี 8 หมวดหมู่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลงาน 75 ตัวชี้วัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย