การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนสองภาษาเอกชน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Main Article Content

มณฑา วิญญโสภิต
ประกอบ คุณารักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงของการบริหารคุณภาพโรงเรียนสองภาษาเอกชนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2) วิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุขององค์ประกอบระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนสองภาษาเอกชนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มีต่อหมวดผลลัพธ์  3) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนสองภาษาเอกชนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มีต่อหมวดผลลัพธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูไทยและครูต่างชาติ มีจำนวนทั้งสิ้น 432 คน มีผู้ตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 92.7 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเป็น Rubric Scales ที่มี 6 ระดับและมีคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของโรงเรียน ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One Way ANOVA  การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการปฏิบัติที่มีอยู่ขององค์ประกอบระบบทั้งหกกระบวนการได้แก่ หมวดการนำองค์กร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร หมวดการมุ่งเน้นปฏิบัติการ และระดับที่มีอยู่ในหมวดผลลัพธ์อยู่ในระดับดี 2) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุพบว่า องค์ประกอบระบบดังกล่าวทั้งหกกระบวนการต่างมีอิทธิพลเชิงสาเหตุเชิงบวกต่อหมวดผลลัพธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมวดการนำองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนระบบไปสู่ความสำเร็จในหมวดผลลัพธ์ และโมเดลระบบบริหารฯมีความเที่ยงตรง (Validity) ในการทำนายผลลัพธ์ระบบบริหารคุณภาพฯ 3) การตรวจสอบโมเดลพบว่ามีความกลมกลืนและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย