รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

ผู้แต่ง

  • บุญฤทธิ์ ปิยศรี
  • มาเรียม นิลพันธุ์

คำสำคัญ:

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู/สมรรถนะการสอน / การเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาและพัฒนาของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกับวิจัยแบบผสมผสานวิธีกลุ่มตัวอย่างเป็นครูและนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติ t-testDependentและการวิเคราะห์เนื้อหา

                ผลการวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล "BOONSARIT Model" ที่พัฒนาขึ้นมี  9ขั้นตอน และเป็นรูปแบบที่มีหลักการ วัตถุประสงค์  เงื่อนไงสู่ความสำเร็จที่เสริมสร้างให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและโครงสร้างเชิงทฤษฎีที่ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.00 - 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.00 – 0.58อยู่ในระดับมากที่สุด2) ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง 4 ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านทักษะการคิดและมีความสามารถในการนำเสนอชิ้นงานและภาระงาน อยู่ในระดับดีมาก 

เผยแพร่แล้ว

2015-09-24