การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557 - 2566) Development of Proposed Policy for Creative Leadership Enhancement for Leaders of students Union i

Main Article Content

ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา
คณิต เขียววิชัย

Abstract

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

สำหรับผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557 - 2566)

Development  of  Proposed  Policy  for  Creative  Leadership  Enhancement  for  Leaders  of  students  Union  in  Higher  Education  Institutions  in  the  Next  Decade (2014-2023)


บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (2) ศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  และ(3) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2566)  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ  ผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษา  จำนวน 622  คน เพื่อศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ   ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 17 คน ด้วยเทคนิค EFR และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายโดยผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 15 คน  เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  การจับคู่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย (TOWS Matrix)  ผลการวิจัย พบว่า

             ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557-2566)   ประกอบด้วย  6  ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย  1) การส่งเสริมทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดเชิงระบบ 2) การพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 3) การส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  4) การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา               และ 6) การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์  จิตอาสา  เชิดชูเกียรติ

 

Abstract

            The purposes of this study were to (1) investigate current status of creative leadership of leaders of students union in higher education institutions (2) examine characteristics of creative leadership for leaders of students unions in higher education institutions in the next decade (2014-2023) (3) develop proposed policy for creative leadership enhancement for leaders of students union in higher education institutions in the next decade (2014-2023)  by using the mixed method research design. Sample  were  622  leaders of students union.  The researcher investigated characteristics  of  creative  leadership  for the  leaders  of  students  union  in  higher  education institutions  by  Exploratory Factor Analysis, and  the EFR  technique was employed  with 17 participants, and  the proposed policy was verified  by 15 experts. Data collection tools include questionnaire, semi-structured interview, All data will be applied to analyze internal and external environments (SWOT Analysis) and formulate policy (TOWS Matrix).

                The  findings  revealed  as follows : Six policy proposals for creative leadership enhancement for leaders of students unions in higher education institutions in the next decade (2014-2023) were recommended : 1) promotion of creative thinking ability and development for systemic thinking process,2) development of ability and leadership for students, 3) promotion of atmosphere facilitating for creative activities, 4) creation of connections for all sections, domestically, internationally, and ASEAN-wide, 5) development of management system of students’ activities, and 6) promotion of discipline, moral, ethic, voluntary activities, and honoring recognition.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย