การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา

Main Article Content

ณฐกรณ์ ดำชะอม
ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์

Abstract

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและพฤติกรรมกลุ่มของ  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่ใช้การสืบค้นแบบ KWHLAQ

A Study of Learning Achievement in The Civic Duty Course and Group Behavior of 12 th Gread  Gifted Student in Science – Mathematics Based on Problem-Based Learning Activities with The KWHLAQ Strategy

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่ใช้การสืบค้นแบบ KWHLAQ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่ใช้การสืบค้นแบบ  KWHLAQ  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม การวิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 26 คน ร้อยละ 74.28  ระดับดีมาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 ระดับดี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ17.14 ของนักเรียนทั้งหมด โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับ ร้อยละ78.84 สามารถแปลผลอยู่ในระดับ ดีมาก  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01  3) พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดับดีมาก จำนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 32  ระดับดี จำนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.85 ระดับค่อนข้างดี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของนักเรียนทั้งหมดโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับร้อยละ 73.8 สามารถแปลผลอยู่ในระดับดี  4) พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

Abstract

                  The study aims to investigate and compare learning achievement in a civic duty course and group behavior who participated in a program for students who are gifted in science-mathematics based on problem-based learning activities with the KWHLAQ strategy. The samples were 35 students who were in grade 12 in the academic year of 2014 at Muang Surathani School. A simple random sampling method was used.  Instruments for data collection were problem-based learning activities, learning achievement evaluation form for the civic duty course, and group behavior evaluation form. The dependent t-test was used for the data analysis. Research findings revealed that: 1) After providing problem-based learning activities with KWHLAQ strategy, the mean score of learning of the sample was at the excellent level accounted for 78.84 percent. Further analyses showed that were excellent level for 26 people, accounted for percent, very well level for 3 people, accounted for 8.57 percent, good level for 6 people, accounted for 17.14 percent. 2)The post test score of learning achievement in the civic duty course increased significantly at the 0.01 level. 3) After providing problem-based learning activities with KWHLAQ strategy, the mean score of group behavior of the sample was at the good level accounted for 73.8 percent. Further analyses showed that excellent level for 10 people, accounted for 28.57 percent, very well level for 8 people, accounted for 32 percent, good level for 8 people, accounted for 22.85 percent and quite good level for 9 people, accounted for 25.71 percent. 4) The post test score of group behavior increased significantly at the 0.01 level.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ณฐกรณ์ ดำชะอม

มหาวิทบาลัยศรีนครินทรวิโรฒ