การประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

Main Article Content

มาเรียม นิลพันธุ์
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
อุบลวรรณ ส่งเสริม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงประเมิน รูปแบบการประเมินได้จากการสังเคราะห์Goal Attainment Model, Criterion Model, และCIPPIEST Model และใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี(Mixed Methods Research)           กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการ จุดหมายของหลักสูตร สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน วิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้านคนดี ผู้บริหารและครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการหลักสูตร         การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เทคนิคและวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และพบว่าแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนต้นแบบ และบุคลากรทางการศึกษา มีรูปแบบการพัฒนา 9 ขั้นได้แก่ 1)ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2)สร้างเครือข่าย 3)พัฒนาเอกสารและสื่อ 4)ให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงและนิเทศ 5)วิจัยติดตามสภาพปัญหาการใช้หลักสูตร           6)เสริมสร้างให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่ติดตามประเมินผล 7)จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8) เผยแพร่ผ่านเวทีและสื่อต่างๆ  และ9)พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย