ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริการการศึกษา:กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ์

Main Article Content

ปวีณา บุนนาค
ธีริน วาณิชเสนี

Abstract

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริการการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ์

Factors influencing the Success of  Education Service Business  :  A Case Study Research in  Tutorial School with Wannasorn building

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยการตลาดและระดับความสำเร็จของธุรกิจบริการการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาอาคารวรรณสรณ์ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลในปัจจัยการตลาดและความสำเร็จของธุรกิจบริการการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ์  3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริการการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ์  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ด้วยวิธีสำรวจเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

                     ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการตลาดมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบริการการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยปัจจัยด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2)ความสำเร็จในธุรกิจบริการการศึกษาโรงเรียนกวดวิชา ในอาคารวรรณสรณ์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยความสำเร็จในด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านนวัตกรรม 3)ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความสำเร็จของธุรกิจบริการการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

 The purpose of this research were : 1) to investigate the significance levels of marketing factors on the success in education  service  business of tutorial schools at Wannasorn building. 2) to study the difference of individual factors influencing marketing factors and the success in education  service  business of tutorial schools at Wannasorn building. And 3) to investigate marketing factors influencing the success in education service business of tutorial schools in Wannasorn  building. This study applied a mixed method, deploying a combination of quantitative and qualitative research methodology. Survey research method and questionnaire were used as the key instruments in collecting data.

The findings were as follows: 1) marketing factors play the most critical role in the success of overall education service businesses. After considering each marketing factor, it was found that Personnel had the highest mean score. 2) the overall education service businesses of tutorial schools at Wannasorn building showed the highest level of success. Considering each marketing factor, the success level of Personnel averaged the highest, followed by Innovation. 3) Products, places, personnel, process and physical appearance correlated, in the same direction, with the success in education service businesses of tutorial schools at Wannasorn building with the statistical significance level of .01.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย