การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสนใจการเล่นกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Main Article Content

คณิต เขียววิชัย
วรรณี เจิมสุรวงศ์
กมลรัตน์ หนูสวี

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความสนใจในการเล่นกีฬา ระดับคุณภาพชีวิต และความสัมพันธ์ของระดับความสนใจในการเล่นกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ระดับชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling)  โดยเปิดตารางสุ่มของ Kreycie and Morgan จะได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสำรวจข้อมูลทั่วไปและระดับความสนใจในการเล่นกีฬา และแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติขั้นพื้นฐานเพื่อหาค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่าระดับความสนใจในการเล่นกีฬา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์สนใจเล่นกีฬาแบดมินตันมากที่สุด ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ระดับความสนใจในการเล่นกีฬามีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ระดับความสนใจในการเล่นกีฬาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย