การพัฒนาหลักสูตรอบรมแกนนำสตรีแบบมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

Main Article Content

อ.ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมแกนนำสตรีแบบมีส่วนร่วม ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3 ระยะ คือ 1) ใช้หลักสูตรอบรมแบบมีส่วนร่วม ที่สร้างโดยคณะทำงานสมาคมสตรีศรีสองแคว 2) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข  3) จัดทำหลักสูตรอบรมต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างเป็นคณะทำงานสมาคมฯ แกนนำสตรีที่เข้าอบรมและเครือข่ายใน  8 ตำบล อำเภอเมืองพิษณุโลก เครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินโครงการ แบบสัมภาษณ์ติดตามผล แบบสำรวจเครือข่าย และการสังเกตโดยผู้วิจัยซึ่งอยู่ในสนามตลอดโครงการ พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูล 

                การดำเนินการใช้หลักสูตรอบรม พบปัญหาการประสานงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจึงมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางกิจกรรม ผลการใช้คือ ผู้เข้าอบรมมีความรู้/ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาค้ามนุษย์ ในระดับมาก ( = 4.17, S.D.=0.69  และ = 4.20, S.D.=0.73) สอดคล้องกับกิจกรรมละครสะท้อนสถานการณ์ค้ามนุษย์ การอภิปรายและสรุปกิจกรรม การจัดทำป้ายรณรงค์ การมีส่วนร่วมป้องกัน/แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อยู่ในระดับมาก ( =3.95, S.D.=0.58)  หลังอบรมแกนนำสตรีจัดโครงการรณรงค์ในพื้นที่นำร่องและมีเครือข่ายครบทุกตำบล โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมประเมินติดตามช่วยเหลือผ่านไลน์กลุ่ม “สตรีรวมพลัง” จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการแก้ไข ผู้วิจัยนำมาดำเนินการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรต้นแบบพร้อมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อ.ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์

คณะครุศาสตร์ มรภ.พบ.